Loading...
پرونده خبری

ماجرای مرضیه برومند با مهناز افشار و مهریه میلیاردی اش!

يکسال تمام مورد هجوم بى‌رحمانه افرادى بودم که به خاطر يک مهريه ٢٢ يا ٣٠ ميلياردى من را مورد رکيک‌ترين الفاظ قرار دادند چيزى که به هيچ وجه صحت نداشت.