Loading...
پرونده خبری

خورشید گرفتگی خفیف 19 شهر کشور در آخرین روز سال 93

19 شهر کشور در آخرین روز سال -جمعه 29 اسفند - شاهد خورشید گرفتگی جزئی هستند. این خورشید گرفتگی پدیده ای کلی است که در بخشی از دنیا نیز به صورت جزئی قابل رویت است.