Loading...
پرونده خبری

ویزیت پزشک متخصص فقط 3000 تومان

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز فعالیت کلینیک های ویژه در شهرها خبر داد که در آنها، پزشکان متخصص فقط با سه هزارتومان هزینه، بیماران را معاینه می کنند.